Garanti samt Reklamation av köpt vara

I händelse den vara som köpts ej är korrekt, skall varan snarast reklameras till Erimed. 

Garantitiden är generellt 6-12 månader från inköpsdatum, alternativt från vår återförsäljares försäljningsdatum. Skador orsakade av frekvent/felaktig användning och slitage av produkter ligger ej inom ramen för garantiåtagandet.

Vid reklamation skall sådan ske skyndsamt och utan oskäligt dröjsmål. Samtliga reklamationer skall göras skriftligen. 

Reklamationen skall innehålla tydlig uppgift om felets eller bristens art och omfattning, samt när reklamerad vara inköptes (beställningsnummer och/eller fakturareferens).

Om reklamationen godkännes av Erimed erhålles i första hand en ny produkt.
 

Parterna skall vidare tillse att följa de regler och rutiner som stipuleras i det medicinska regelverket (MDR) avseende reklamationer med allvarliga händelser eller tillbud, för alla CE-märkta produkter.

Reklamation

Här kan du ladda ned en PDF-version av vår information kring Garanti och Reklamation.

Reklamation